ถึงเวลาที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณได้ศึกษามาแล้ว  ซึ่งก็คือ  เป้าหมายของเว็บไซต์  ความต้องการของผู้ใช้  และข้อมูลของเว็บคู่แข่ง  โดยนำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาถึงเนื้อหาที่จำเป็นในการสื่อถึงผู้ใช้   พร้อมกับเพิ่มเติมสิ่งอื่น ๆ  ที่คุณคิดว่าเหมาะสมเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย

จากนั้นจึงแยกข้อมูลออกเป็น  2  ประเภท  คือ เนื้อหา (Content  requirements)  กับ  การใช้งาน (Function  requirements)   โดยที่เนื้อหาก็หมายถึงข้อมูลโดยทั่วไปที่เราได้อ่านกันในหน้าเว็บเพจ   ส่วนการใช้งานก็คือระบบที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้   เช่น  การส่งอีเมล์ , การส่งข้อความไปยังเพจเจอร์ , การส่งอิเล็กทรอนิกส์การ์ด , การส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม , การเล่นเกม  หรือ การพูดคุยกันผ่านระบบแชท

รวบรวมข้อกำหนดที่ได้ทั้งจากตัวคุณเองและผู้เกี่ยวข้อง จากนั้นให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนร่วมกันพิจารณาถึงข้อมูลทั้งหมดเพื่อหาข้อตกลงที่ทุกคนยอมรับ  เมื่อสิ้นสุดกระบวนการนี้  ก็อาจถือว่าคุณได้มี  “ข้อสรุปขอบเขตเนื้อหา”  (Content  inventory)  อยู่เรียบร้อยแล้ว

พิจารณาถึงความเป็นไปได้

หลังจากได้ขอบเขตเนื้อหาที่ต้องการแล้ว  ก็มาพิจารณาถึงความเป็นไปได้  โดยอาศัยหลัก  3  ประการเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน   ได้แก่  ความสอดคล้องกับเป้าหมาย  ความเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่  และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น   เริ่มต้นจากการสำรวจดูว่าเนื้อหาส่วนไหนที่ไม่สามารถหาได้  หรือเป็นเรื่องที่ยากที่จะเขียนขึ้นเอง  ก็ลองค้นคว้าหาแหล่งข้อมูลและบุคลากรที่อาจช่วยคุณได้  ก่อนที่จะสรุปว่าควรจะนำเสนอเนื้อหาส่วนนั้นในเว็บไซต์หรือไม่

กำหนดเนื้อหาและการใช้งานที่จำเป็นในเว็บไซต์

สำหรับระบบการใช้งานที่ต้องการภายในเว็บ  ซึ่งการพัฒนาระบบการใช้งานต่าง ๆ  ต้องอาศัยเทคโนโลยีและความชำนาญด้านการเขียนโปรแกรมค่อนข้างมาก   มักจะมีขั้นตอนและความซับซ้อนกว่าการสร้างเนื้อหาปกติในเว็บเพจมาก   คงต้องกลับมาคิดดูว่า  คุณและทีมงานสามารถพัฒนาระบบเหล่านั้นขึ้นมาได้ในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่?   คุณมีเวลาและเงินทุนเพียงพอที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้หรือไม่?    จากนั้นก็จัดลำดับความสำคัญของระบบการใช้งานเหล่านี้  โดยเลือกทำเฉพาะที่จำเป็นก่อน   ส่วนการใช้งานบางอย่างที่ยังไม่จำเป็นในขณะนี้   ก็อาจจะต้องเก็บไว้พัฒนาในภายหลัง  เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้มากเกินควร

เก็บรวบรวมและพัฒนาข้อมูล

เมื่อคุณรู้ถึงขอบเขตเนื้อหาเป็นอย่างดีแล้ว   ก็อาจเริ่มต้นเก็บรวบรวมและพัฒนาข้อมูลที่จำเป็นในตอนนี้เลย   ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงบทความ ,  รูปภาพ , กราฟิก , เสียงประกอบ หรือ วิดีโอ  ที่ต้องการนำเสนอในเว็บไซต์  เนื่องจากกระบวนการเก็บรวบรวมและพัฒนาข้อมูลทั้งหมดนั้น  อาจต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์     ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการได้มาของข้อมูล    สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยข้อมูลจากหลาย ๆ  แผนกก็จะใช้เวลามากขึ้น

ในเบื้องต้น  คุณอาจไม่จำเป็นต้องมีตัวเนื้อหาจริงพร้อมทั้งหมดก็ได้   จุดประสงค์หลักในขั้นตอนนี้คือ   ข้อสรุปขอบเขตเนื้อหา  เพื่อนำไปทำเป็นโครงสร้างข้อมูลของเว็บไซต์ก่อน   ซึ่งเมื่อได้โครงสร้างข้อมูลดังกล่าวแล้ว   ก็จะสามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาและรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดให้สมบูรณ์ขึ้น