ถ้าคุณเปิดเว็บเพจที่คุณบันทึกในรูปแบบ HTML ที่ถูกกรองอีกครั้งใน Word ข้อความของคุณ และลักษณะที่ปรากฏทั่วไปจะถูกรักษาไว้

ตัวอย่างเช่น ลักษณะที่ปรากฏของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย (สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย: จุดหรือสัญลักษณ์อื่นที่วางไว้ก่อนหน้าข้อความ เช่น รายการในชุดรายการ เพื่อเป็นการเน้นให้เด่นชัดขึ้น) หรือรายการลำดับเลขจะถูกรักษาไว้ อย่างไรก็ตาม หน้าที่การใช้งานบางประการของ Word ที่เกี่ยวข้องกับรายการจะไม่ได้ถูกรักษาไว้

 HTML

เมื่อมีโอกาส คุณควรบันทึกเว็บเพจในรูปแบบ HTML ที่ถูกกรองเมื่อคุณทำการแก้ไขเพจนั้นใน Word เสร็จแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้า HTML ต้นแบบของเว็บเพจของคุณไม่มีความสำคัญกับคุณ คุณควรบันทึกแฟ้มของคุณเป็นเว็บเพจมาตรฐาน ถ้าคุณต้องการแก้ไขแฟ้มนั้นในภายหลัง คุณสามารถรักษาแฟ้มสองแฟ้มไว้ดังนี้คือ แฟ้มหนึ่งในรูปแบบ Word และอีกแฟ้มหนึ่งในรูปแบบ HTML ที่ถูกกรอง คุณสามารถแก้ไขเนื้อหานั้นในเอกสาร Word บันทึกเอกสารนั้นในรูปแบบ Word สำหรับการแก้ไขในอนาคต จากนั้นบันทึกสำเนาเอกสารนั้นในรูปแบบ HTML ที่ถูกกรอง

บันทึกเอกสารทีมีอยู่แล้วเป็นเว็บเพจเพื่อทำให้เอกสาร Word ของคุณพร้อมสำหรับการตัดลอกไปยังเว็บหรืออินทราเน็ต (อินทราเน็ต : เครือข่ายภายในองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (เช่น โพรโทคอลแบบ HTTP หรือ FTP) คุณสามารถค้นหาวัตถุ เอกสาร เพจ หรือปลายทางต่างๆ ในอินทราเน็ตได้โดยการใช้งานการเชื่อมโยงหลายมิติ)อย่างรวดเร็ว