อินเทอร์เน็ต   คือ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมากครอบคลุมไปทั่วโลกโดยอาศัยโครงสร้างระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ เป็นทั้งเครือข่ายของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของเครือข่าย เพราะอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่ายย่อยเป็นจำนวนมาก ต่อเชื่อมเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานเดียวกัน   จนเป็นสังคมเครือข่ายขนาดใหญ่

 1. อินเทอร์เน็ตมีความเป็นมาอย่างไร

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่พัฒนามาจากอาร์พาเน็ต (ARPAnet) ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูง(Advanced Research  Projects  Agency : ARPA ) ในสังกัดกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา อาร์พาเน็ตเป็นเครือข่ายทดลองที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางด้านทหาร ที่มีผลมาจากจากสงครามเย็นระหว่างกลุ่มประเทศในค่ายคอมมิวนิสต์กับค่ายเสรีประชาธิปไตย  ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้นำในค่ายเสรีประชาธิปไตยที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีด้านการทหารให้ล้ำหน้ากว่าสหภาพโซเวียต

fn

 1. IP address คืออะไร

IP Address  คือ  หมายเลขอินเทอร์เน็ต   เป็นการกำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์ ประกอบด้วยตัวเลข 4  ชุดที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุด (.) โดยเน้นให้เป็นรหัสของเครือข่ายและรหัสของอุปกรณ์เรียกว่า ไอพีแอดเดรส

 1. จงยกตัวอย่าง โดเมน แทนประเภทขององค์กร
 • ac (academic)  สถาบันการศึกษา
 • co (company)  บริษัท ห้างร้าน
 • go (government)  หน่วยงานของรัฐบาล
 • or (organization)  องค์กรที่ไม่แสวงกำไร
 • in (individual)  ส่วนบุคคล
 • mi (military)  หน่วยงานทางทหาร
 • Net (network)  ผู้ให้บริการเครือข่าย
 1. จงยกตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   (Electronic Mail : E-mail)   เป็นการส่งข้อความติดต่อกันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนบุรุษไปรษณีย์ให้เป็นโปรแกรม  เปลี่ยนเส้นทางเป็นระบบเครือข่าย   และเปลี่ยนรูปแบบการจ่าหน้าซองจดหมายให้เป็นการจ่าหน้าแบบอ้างอิงระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีรูปแบบที่ง่าย  สะดวกและรวดเร็ว
 • การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลระหว่างกัน  (File Transfer Protocol : FTP) เป็นระบบที่ทำให้ผู้ใช้สามารถรับส่งแฟ้มข้อมูลระหว่างกันหรือมีสถานีให้บริการเก็บแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในที่ต่างๆและให้บริการ ผู้ใช้สามารถเข้าไปคัดเลือกแฟ้มข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น โปรแกรม  cuteFTPโปรแกรม   wsFTP  เป็นต้น.
 • การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่ห่างไกล  (telnet)  การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย ทำให้เราสามารถติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นสถานีบริการในที่ห่างไกลได้ถ้าสถานีบริการนั้นยินยอม  ทำให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปประมวลผลยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่าย เช่น  ส่งโปรแกรมไปประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในประเทศญี่ปุ่นผ่านทางระบบเครือข่ายโดยไม่ต้องเดินทางไปเอง
 • การเรียกค้นข้อมูลข่าวสาร (search engine)  ปัจจุบันมีฐานข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ให้ใช้งานจำนวนมาก   ฐานข้อมูลบางแห่งเก็บข้อมูลในรูปสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้สามารถเรียกอ่าน หรือนำมาพิมพ์    ฐานข้อมูลนี้จึงมีลักษณะเหมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่อยู่ภายในเครือข่าย ที่สามารถค้นหาข้อมูลใดๆ ก็ได้  ฐานข้อมูลในลักษณะนี้เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เรียกว่า เวิลด์ไวด์เว็บ  (World Wide Web : WWW)
 • การอ่านจากกลุ่มข่าว  (usenet)  ภายในอินเทอร์เน็ตมีกลุ่มข่าวเป็นกลุ่มๆ แยกตามความสนใจ   แต่ละกลุ่มข่าวอนุญาตให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่งข้อความไปได้    และหากผู้ใดต้องการเขียนโต้ตอบก็สามารถเขียนตอบได้
 •  การสนทนาบนเครือข่าย (chat)  เมื่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วโลกผู้ใช้จึงสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อสนทนากันได้
 • การบริการสถานีวิทยุและโทรทัศน์บนเครือข่าย   เป็นการประยุกต์เพื่อให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้  ปัจจุบันมีผู้ตั้งสถานีวิทยุบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลายร้อยสถานีผู้ใช้สามารถเลือกสถานีที่ต้องการและได้ยินเสียงเหมือนการเปิดฟังวิทยุขณะเดียวกันก็มีการส่งกระจายภาพวีดีทัศน์บนเครือข่ายด้วย