มีคุณสมบัติบางประการ แบ่งแยกนักขายที่ประสบความสำเร็จ ออกจากนักขายทั่วไป คุณสมบัติเหล่านี้ได้รับการยืนยันในช่วงเวลาหลายปี โดยการสัมภาษณ์ การสำรวจ และการวิจัยอย่างกว้างขวาง

บางครั้งมีคนเชื่อว่าคนเราประสบความสำเร็จได้ เพราะพวกเขามาจากครอบครัวที่ดี การศึกษาดี สอบได้เกรดีๆ และปัจจัยอื่นๆ ที่วัดผลได้ นักวิจัยกลับพบว่า มีคนที่เริ่มต้นโดยปราศจากข้อได้เปรียบเหล่านี้

ความสำเร็จเป็นเรื่องจิตใจ

สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของนักขายจะสร้างความแตกต่างทั้งปวง หลายปีก่อนพบว่าคุณสมบัติพื้นฐานที่ตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการขาย เป็นเรื่องของจิตใจทั้งสิ้น ถ้าใครมีคุณสมบัติเช่นนี้ ซึ่งกำหนดปัจจัยและสภาพอื่นไว้คงเดิม จะประสบความสำเร็จได้ หากคุณพัฒนาสมบัติทางด้านจิตวิทยานี้ขึ้นมาได้ สิ่งนี้ก็จะเป็นรากฐานของความสำเร็จในการขายของคุณ

โปรแกรมหลัก

ความก้าวหน้าทางด้านจิตใจและการปฏิบัติงานของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งควรค่าแก่การกล่าวถึงมากที่สุดคือ การค้นพบทัศนะต่อตนเอง สิ่งนี้เป็นความเชื่อเกี่ยวกับตัวคุณในทุกด้านของชีวิต มีทัศนะคติที่ดีต่อตนเอง โปรแกรมหลักของคอมพิวเตอร์เชิงจิตใต้สำนึก ซึ่งเปรียบเสมือนระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์

ทัศนะต่อตนเองมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการทำงานและประสิทธิผลอีกด้านหนึ่ง การทำงานของคุณที่สะท้อนออกมาภายนอก สอดคล้องกับทัศนะต่อตนเองเสมอ การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในชีวิตของคุณ เริ่มต้นเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงทัศนะต่อตนเอง หรือเป็นการกำหนดโปรแกรมภายในตัวคุณ