เครื่องสแกนลายนิ้วมือคืออะไร ทำไมสำนักงานต้องใช้

finger scanner for start and finish job

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ทำการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือมาเป็นข้อมูลดิจิตอล ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะสามารถสแกนลายนิ้วมือของบุคคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตหรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆ ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบนั้นได้ ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือเข้ามาใช้งานในการควบคุมการทำงาน เช่น การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็นเครื่องลงเวลาการทำงานของพนักงานในองค์กร เพื่อป้องกันการลงเวลาทำงานแทนกันของพนักงาน นำมาทำเป็นระบบควบคุมการเข้า – ออกของประตูที่ไม่ต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า – ออก ทางประตูนั้น ๆ

ทำไมสำนักงานต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะลดปัญหาการทุจริตในการลงเวลาการทำงานของพนักงานได้ เป็นอย่างดี
2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถระบุข้อมูลพนักงานแต่ละคนได้ดีกว่า ระบบการลงเวลาแบบอื่นๆ
3. ระบบบริหารการจัดการในการทำข้อมูลการคิดเวลาทำงานของพนักงานใช้เวลาสั้นแต่ แม่นยำ
4. ไม่ต้องกังวลกับการสูญหายของข้อมูลที่จัดเก็บหรือความผิดพลาดในการจัดทำข้อมูล
5. ช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายได้อย่างเด่นชัดและไม่มีผลกระทบกับการทำงานที่แท้จริง
6. เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังสามารถทำเป็นระบบความคุมการเข้า-ออกสถานที่ได้ความปลอดภัยที่ดี
7. ป้องกันในเรื่องของการทุจริตในการลงเวลา กับ ความปลอดภัยในการควบคุมการ เข้า – ออกสถานที่และระบบซอฟแวร์การจัดการบริหารที่ดี

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ :: http://tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=2095&read=true&count=true