การเจรจาในแต่ละครั้งนั้น มีหลักการที่สำคัญ คือ

  1. เพื่อให้ผลของการเจรจาบรรลุเป้าหมาย ตามหลักการที่เราต้องการ
  2. รักษาผลประโยชน์และทำกำไรให้กับเรามากที่สุด หรือหากจำเป็นก็ต้องเสียผลประโยชน์น้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้
  3. ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกกับผลที่พอใจของการเจรจา ภายใต้เงื่อนไขที่เรานำเสนอ

รูปแบบของการเจรจา แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ

  1. การเจรจาแบบร่วมมือกัน คือการเจรจาในลักษณะที่ทุกฝ่าย ได้รับประโยชน์ร่วมกัน
  2. การเจรจาแบบแข่งขัน คือ การเจรจาในลักษณะที่ได้รับประโยชน์ เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

Increasing Sales

กลยุทธ์ในการสร้างการเจรจา

  1. การวางงแผนก่อนการเจรจา ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมในด้านต่างๆก่อนการสนทนาธุรกิจจะทำให้เรามองเห็นภาพรวมในการเจรจา
  2. เก็บข้อมูลทั้งของฝ่ายเราและคู่สนทนาทางธุรกิจ  เพื่อใช้ในการวางแผนการสนทนานั้น ย่อมเป็นสิ่งจำเป็นเพราะเป็นเหมือนแผนที่แห่งสมรภูมิที่จะทำให้เรามองเห็นภาพ ตามหลักการของซุนวูที่ว่า  รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
  3. ตั้งจุดประสงค์หรือเป้าหมาย  ว่าคู่สนทนาจะโอนอ่อนผ่อนตามเราในการซื้อสินค้า บริการของเรา หรือลงทุนกับเรา เป็นต้น
  4. มีการวางแผนการใช้กลยุทธ์   ต้องคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกประกอบกัน ซึ่งปัจจัยภายในได้แก่ ข้อดีข้อเสียของสินค้าและบริการที่เรานำเสนอ
  5. เลือกสถานที่ในการเจรจาให้เหมาะสม  คำนึงถึงความสะดวกสบายของทั้งสองฝ่ายเป็นหลัก หรือหากมีโอกาส ก็อาจจะเลือกสถานที่ที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับเราเป็นดีที่สุด