แหล่งเงินทุนระยะสั้น

เงินทุนระยะสั้นหรือเงินทุนหมุนเวียนในระยะสั้น คือ เงินที่ธุรกิจจัดหาจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กิจการ มีกำหนดระยะเวลาจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี ไม่มีหลักประกัน หรือไม่ต้องวางสินทรัพย์เพื่อค้ำประกัน

แหล่งเงินทุนระยะสั้น มีอะไรบ้าง

1. การกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ เป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นที่คุ้นเคยกันดีของผู้ประกอบการ โดยเงินลงทุนระยะสั้นกู้ยืมจากธนาคารเพื่อธุรกิจ สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ
1.1. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หรือ  OD ที่ย่อมาจากคำว่า Overdraft คือ เงินทุนระยะสั้น สำหรับธุรกิจ โดยการกู้ยืมในลักษณะใช้เช็คในการเบิก หรือถอนเงินตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร คิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่เบิกเกินบัญชีไปใช้ สามารถชำระเงินคืนเมื่อไหร่ก็ได้ มักจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยแบบอื่นๆ
1.2 สินเชื่อแฟ็กเตอริง (Factoring) คือ การนำสินค้าหรือใบสั่งซื้อสินค้าหรือ Invoice มาค้ำประกันการกู้ เป็นการใช้ลูกหนี้การค้าเป็นหลักประกัน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อื่นๆ อย่าง บ้าน หรือที่ดินมาค้ำประกัน มีกำหนดการชำระเงินเมื่อจำหน่ายสินค้าได้ ช่วยเปลี่ยนลูกหนี้การค้าให้เป็นกระแสเงินสดได้อย่างรวดเร็ว

2. สินเชื่อการค้า การซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ หรือการได้เครดิตการค้ำ 30 วัน, 60 วัน หรือ 90 วัน คือวิธีการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นของกิจการได้อีกทางหนึ่ง ช่วยให้การหมุนเงินในบริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้น โดยการได้สินค้ามาขายก่อนแล้วค่อยชำระเงินภายหลังนั่นเอง

3. สินเชื่อทางเลือก Moneywecan เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจ SME มีลักษณะเป็นสินเชื่อระยะสั้นให้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ โดยมีเจ้าหน้าที่ประเมิน เป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น-กลาง ที่ปราศจากหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขั้นตอนน้อย ใช้เวลาในการดำเนินการเร็ว ช่วยให้ธุรกิจได้รับเงินทุนหมุนเวียนรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน

4. แหล่งเงินทุนระยะสั้นอื่น ๆ ใช้วิธีการนำสินทรัพย์ที่มีมูลค่าของกิจการมาแปลงเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินสด ในระยะเวลาสั้นๆ เช่น การหาเงินทุนระยะสั้นจากแหล่งเงินทุนภายนอกอย่างการนำเช็คลงวันที่ล่วงหน้า การขายลดตั๋วเงินให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้เจ้าหนี้

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ :: https://www.moneywecan.com/short-term-financing/