Author Archives

Archive of the posts written by author : meaw.

กำหนดเนื้อหาและการใช้งานที่จำเป็นในเว็บไซต์

กำหนดเนื้อหาและการใช้งานที่จำเป็นในเว็บไซต์

ถึงเวลาที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณได้ศึกษ…

ส่วนประสมการตลาด 7 อย่าง หรือ Marketing Mix 7P’s

Marketing Mix 7P's

ธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry)…

ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ ในการจัดทำเทคโนโลยีสะอาด

su (2)

วางแผนและจัดองค์กร ( นโยบาย/วัตถุประสงค์/เป…

ผลกระทบต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในโครงสร้างของธุรกิจ

Mobile-Marketing-Emails1

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจรูปแบบใหม่ มีปั…

ความผิดพลาดในการออกแบบเว็บไซต์ 10 อันดับแรก

slide-6

ก่อนจะลงมือสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา  ลองมาเรียนร…

องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์

entrepreneur-online-mba-degrees1

องค์ประกอบต่อไปนี้ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของ…

พฤติกรรมของผู้บริโภค

ปฐมบทการตลาดของเว็บไซต์

การขายสินค้าออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ที่…

องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี

startup-photos-large-845x321

ความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์  – รอ…

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและองค์กรดิจิตอล

Cloud computing and mobility concept: touchscreen smartphone and blue glossy clouds with lot of color application icons isolated on white background

เป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้วที่องค์กรจำนวนมากใช…

กลยุทธ์การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

iStock_000016719688XSmall

ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตหลายรา…

error: Content is protected !!