Tag Archives

Archive of posts published in the tag: การตั้งราคา

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์หมายถึง การดำเนินกิจกร…

กำหนดเนื้อหาและการใช้งานที่จำเป็นในเว็บไซต์

กำหนดเนื้อหาและการใช้งานที่จำเป็นในเว็บไซต์

ถึงเวลาที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณได้ศึกษ…

ความผิดพลาดในการออกแบบเว็บไซต์ 10 อันดับแรก

slide-6

ก่อนจะลงมือสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา  ลองมาเรียนร…

พฤติกรรมของผู้บริโภค

ปฐมบทการตลาดของเว็บไซต์

การขายสินค้าออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ที่…

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและองค์กรดิจิตอล

Cloud computing and mobility concept: touchscreen smartphone and blue glossy clouds with lot of color application icons isolated on white background

เป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้วที่องค์กรจำนวนมากใช…

กลยุทธ์การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

iStock_000016719688XSmall

ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตหลายรา…

ลักษณะของนักขายมือทอง

สำเร็จ

มีคุณสมบัติบางประการ แบ่งแยกนักขายที่ประสบค…

วิธีการขั้นพื้นฐานในการตั้งราคา

วิธีการขั้นพื้นฐานในการตั้งราคา

1. วิธีการตั้งราคาโดยยึดต้นทุนเป็นเกณฑ์ วิธ…

8 เทคนิคการตั้งราคาให้ดึงดูดใจ

8 เทคนิคการตั้งราคาให้ดึงดูดใจ

เทคนิคที่ 1 : ตั้งราคาที่ดึงดูดใจ เราคงเคยเ…

error: Content is protected !!