Tag Archives

Archive of posts published in the tag: ทำงานขาย

พฤติกรรมของผู้บริโภค

Consumer Buying Decision

การขายสินค้าออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ที่…

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์หมายถึง การดำเนินกิจกร…

ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ ในการจัดทำเทคโนโลยีสะอาด

su (2)

วางแผนและจัดองค์กร ( นโยบาย/วัตถุประสงค์/เป…

องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์

entrepreneur-online-mba-degrees1

องค์ประกอบต่อไปนี้ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของ…

ตั้งเป้าหมายการขายและทำให้สำเร็จ

งานขาย

นักขายระดับแนวหน้าเป็นผู้ที่มุ่งเน้นเป้าหมา…

ความนับถือตนเองและการทำงานขาย

ขาย3

ยิ่งคุณชอบตัวเองในการเสาะหาลูกค้ามุ่งหวัง ก…

error: Content is protected !!