การจัดหาเงินทุนจากแหล่งระยะสั้น

Hand businessman putting pin money financial pyramid tower. Future needs loan education or mortgage credit spend vacation of dream effective buying financial risk and safety concept

การจัดหาเงินทุนจากแหล่งระยะสั้นหรือเงินทุนหมุนเวียนในระยะสั้น เป็นการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้สำหรับความต้องการใช้ระยะสั้น ส่วนมากคือความต้องการเงินทุนสำหรับเงินทุนหมุนเวียนโดยเฉพาะเงินทุนหมุนเวียนตามฤดูกาล วิธีการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นที่การจัดหาเงินทุนเป็นหน้าที่หนึ่งของผู้จัดการทางการเงิน ซึ่งต้องเลือกแหล่งเงินทุนให้เหมาะสมกับการใช้เงินทุนนั้นๆ

การจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในระยะสั้น หมายถึง เงินทุนที่ธุรกิจได้จัดหามาเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจการที่มีระยะภายใน 1 ปี แบ่งออกได้เป็น 3 วิธีใหญ่ คือ
1. การจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากประเพณีทางการค้าหรือได้มาโดยอัตโนมัติ แหล่งเงินทุนระยะสั้นเหล่านี้ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2. การจัดหาเงินทุนระยะสั้นโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แหล่งเงินทุนแบบนี้ส่วนใหญ่จะได้จากธนาคารพาณิชย์ทั้งในรูปแบบของการเบิกเงินเกินบัญชี การกำหนดวงเงินกู้ เงินกู้แบบหมุนเวียนและเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)
3. การจัดหาเงินทุนระยะสั้นโดยต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หลักทรัพย์ที่นิยมใช้ค้ำประกัน ได้แก่ บัญชีลูกหนี้และสินค้าคงเหลือในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งระยะสั้นต่างๆ ดังกล่าว จำเป็นต้องคำนวณต้นทุนที่แท้จริงของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากแหล่งเหล่านั้นในอัตราร้อยละต่อปี เพื่อนำมาเปรียบเทียบและเลือกหาเงินทุนระยะสั้นจากแหล่งที่มีต้นทุนที่แท้จริงที่ต่ำการคำนวณต้นทุนที่แท้จริงดังกล่าว ต้องพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่ระบุ วิธีการคิดดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนการดำรงเงินฝากคงเหลือไว้ที่สถาบันการเงินผู้ให้กู้

นอกจากต้นทุนของการจัดหาเงินทุนจากแหล่งระยะสั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการกู้ยืมเงินแล้ว ยังขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของผู้กู้จำนวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาของความต้องการเงินกู้ สภาวะทางการเงินขณะนั้นและหลักประกันด้วย การจัดหาเงินทุนระยะสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้กิจการมีสภาพคล่องที่ดีและมีต้นทุนของเงินทุนต่ำ อันจะทำให้ผลการดำเนินงานของกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ :: https://www.novabizz.com/Business/short-term-financing.htm